2018/19 - Ely Development v Harwich & Dovercourt

2018/19 - Ely Development v Harwich & Dovercourt

2018/19 - Ely Tigers v Fakenham

2018/19 - Ely Tigers v Fakenham

2018/19 - Ely Tigers v Holt

2018/19 - Ely Tigers v Holt

2018/19 - Ely Tigers v Thurston

2018/19 - Ely Tigers v Thurston

2018/19 - Ely Tigers v Woodbridge

2018/19 - Ely Tigers v Woodbridge

2018/19 - Fakenham v Ely Tigers

2018/19 - Fakenham v Ely Tigers

2018/19 - Holt v Ely Tigers

2018/19 - Holt v Ely Tigers

2018/19 - Lowestoft & Yarmouth v Ely Development

2018/19 - Lowestoft & Yarmouth v Ely Development

2018/19 - March Bears v Ely 2s

2018/19 - March Bears v Ely 2s

2018/19 - Thurston v Ely Tigers

2018/19 - Thurston v Ely Tigers

2018/19 - Woodbridge v Ely Tigers

2018/19 - Woodbridge v Ely Tigers

2018/19 Ely Dev v Lowestoft & Yarmouth

2018/19 Ely Dev v Lowestoft & Yarmouth

2018/19 Ely Tigers v Cantabs

2018/19 Ely Tigers v Cantabs

2018/19 Ely Tigers v Crusaders

2018/19 Ely Tigers v Crusaders

2018/19 Ely Tigers v St Ives

2018/19 Ely Tigers v St Ives

2018/19 Ely Tigers v Thetford

2018/19 Ely Tigers v Thetford

2018/19 Ely Tigers v Wisbech

2018/19 Ely Tigers v Wisbech

2018/19 Ely Tigers v Wymondham

2018/19 Ely Tigers v Wymondham

2018/19 Shelford v Ely Tigers

2018/19 Shelford v Ely Tigers

2018/19 Wymondham v Ely Tigers

2018/19 Wymondham v Ely Tigers